Privacy

Praktijk De Witte Roos wil een brug bouwen tussen reguliere hulpverlening en complementaire hulpverlening. Daarom zal Praktijk De Witte Roos nooit een reguliere behandeling ontraden. Samenwerking kan beide disciplines versterken.

Privacy Wetgeving

Praktijk de Witte Roos gaat zeer respectvol om met uw gegevens. Zij zijn volgens de regels van de Wet voor Privacy van 25-5-2018 beveiligd en zullen nimmer worden gedeeld met derden zonder uw toestemming

Uitsluitend op nadrukkelijk en schriftelijk verzoek van de cliënt zullen gegevens aan een andere behandelaar worden doorgegeven.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende
therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden mij tot spreken verplichten.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van het consult

 

 

Comments are closed